Yunnan · Diqing · Xianggelila
Shangjiang 上江乡

Picture: A Naxi trading post on the Yangzi.
Judian: A Naxi trading post on the Yangzi.

Next Markets