Bibliography: Lin Yueh-hua

Publications

The Lolo of Liang Shan

1961