Bibliography: 石晴 (Shi Qing)

Publications

20世纪40年代云南常见地方病防治探析

20世纪40年代云南常见地方病防治探析

2017

Endemic disease in the 1940s in Yunnan, including Cholera