Bibliography: 张春继 (Zhang Chunji)

A Bai researcher from Jianchuan.

Publications

白族民居重的避邪文化研究

2009

Research into exorcism amongst the Bai in Jianchuan.