Tropical Forests of Xishuangbanna, China

Min Cao, Xiaoming Zou, Matthew Warren and Hua Zhu
Biotropica, 2006 vol. 38 no 3 pp. 306-309
DOI: 10.1111/j.1744-7429.2006.00146.x