Niu: Qingdai zhengqu yanbian zhongbiao

浙江人民美术出版社

1990