: Ping bian Miao zu zi zhi xian min zu zhi

浙江人民美术出版社

1990, ISBN 7810250434