Ward: Xu Xiake (1587-1641): The Art of Travel Writing

Curzon

2001, ISBN 0700713190