Markets
Niujie 牛街

Bai market on the main road to Jianchuan.