Markets
Zhuanjiao 篆角乡

Zhuang, Miao and as an added bonus some of the Hualuo Yi from Manlong near Jigai.