Benzhu Temples 本主庙 · Daheitian 大黑天

Shennengzhuang Tuzhu Temple 神能庄土主庙