Benzhu Temples 本主庙

Xiaojiangxi Benzhu Temple 小江西村本主庙