Qingyun Bridge 青云桥

Iron chain bridge across the Bijiang in Yunlong. 

Picture: Iron chain bridge across the Bijiang in Yunlong. 

Nearby

Qingyun Bridge 青云桥
Picture: Qingyun Bridge 青云桥
nearby
Yunlong Busterminal 云龙客运站
Picture: Yunlong Busterminal 云龙客运站
500m
Yunlong Busterminal 云龙客运站
Picture: Yunlong Busterminal 云龙客运站
500m
Panlong Temple 蟠龙寺
Picture: Panlong Temple 蟠龙寺
500m
Panlong Temple 蟠龙寺
Picture: Panlong Temple 蟠龙寺
500m
Nuodeng 诺邓
Picture: Nuodeng 诺邓
4200m