Shilong Benzhu Temple 石龙本主庙

Benzhu Temple with stage.

Picture: Benzhu Temple with stage.

Nearby

Shilong Benzhu Temple 石龙本主庙
Picture: Shilong Benzhu Temple 石龙本主庙
nearby
Shilong Stage 石龙戏台
Picture: Shilong Stage 石龙戏台
nearby
Shilong Guansheng Hall 石龙关圣宫
Picture: Shilong Guansheng Hall 石龙关圣宫
100m
Rattlestick Dance 霸王鞭
Picture: Rattlestick Dance 霸王鞭
200m
Jianchuan Bai Folk Tunes 剑川白曲
Picture: Jianchuan Bai Folk Tunes 剑川白曲
200m
Dabenqu 白族大本曲
Picture: Dabenqu 白族大本曲
200m
Shilong Guanyin Temple 石龙观音庙
Picture: Shilong Guanyin Temple 石龙观音庙
700m
Baoxiang Temple 宝相寺
Picture: Baoxiang Temple 宝相寺
2300m
Shibaoshan Songfest 石宝山歌会
Picture: Shibaoshan Songfest 石宝山歌会
2300m
Azhali Ritual Music 白族阿吒力民俗音乐
Picture: Azhali Ritual Music 白族阿吒力民俗音乐
3700m
Haiyun Temple 海云寺
Picture: Haiyun Temple 海云寺
3700m