Shijing Guanyin Worship 市井观音会

In Yunlong the old women of Shijing Village worship Guanyin with some rarely seen rituals.