Shijing Guanyin Worship 市井观音会

In Yunlong the old women of Shijing Village worship Guanyin with some rarely seen rituals.
slide show image
slide show image
slide show image
slide show image
slide show image
slide show image