The Wooden Benzhu of Zashipeng 杂石棚村的木雕本主像

The Benzhu Temple of Zashipeng Village near Shangcang in Binchuan County 宾川县鸡足山镇上沧村杂石棚村 has some beautiful wooden Benzhu statues dating back to the late Qing dynasty.