Publications by Author starting with Y
严耕望 (Yan Gengwang)
Yanagida Seizan
Chunyan Yang
Lien-sheng Yang
X. Yang
杨美劳 (Yang Meilao)
Bin Yang
杨光复 (Yang Guangfu)
杨跃雄 (Yang Yuexiong)
杨文辉 (Yang Wenhui)
杨伟林 (Yang Weilin)
杨莲芬 (Yang Lianfen)
Yang Z. Q. Lin
楊武泉 (Yang Wuquan)
杨晓东 (Yang Xiaodong)
杨长城 (Yang Chengcheng)
杨斯斐 (Yang Sifei)
杨冬梅 (Yang Dongmei)
杨帆 (Yang Fan)
杨凤英 (Yang Fengying)
杨世钰 (Yang Shiyu)
杨玠 (Yang Jie)
楊明璋 (Yang Mingzhang)
Yang Bin
Yang Yuqing
Yang Yusheng
楊世傑 (Yang Shijie)
杨希义 (Yang Xiyi)
杨宪典 (Yang Xiandian)
杨周伟 (Yang Zhouwei)
杨荣彬 (Yang Rongbin)
杨福泉 (Yang Fuquan)
杨德文 (Yang Dewen)
杨升庵 (Yang Shengan)
杨恒灿 (Yang Hengcan)
杨延福 (Yang Yanfu)
杨德爱 (Yang Deai)
杨学政 (Yang Xuezheng)
杨仲录 (Yang Zhonglu)
杨政业 (Yang Zhengye)
Yang Erche Namu
Yang Hui
Yang Yongping
Alice Yao
Ya-ping Zhang
Cordell D.K. Yee
Emily T. Yeh
Yi Lidu
尹家政 (Yin Jiazheng)
尹明 (Yin Ming)
Yin Shaoting
尹振龙 (Yin Zhenlong)
Yingjin Zhang
Norman Yoffee
蓝勇 (Yong Lan)
Y. Yongping
尤中 (You Zhong)
E. C. Young
Yu Ying-shih
于海娣 (Yu Haidi)
余碧茔 (Yu Biying)
Yu Tianshu
余和祥 (Yu Hexiang)
于君方 (Yü Chün-fang)
Yan Yuan
袁嘉谷 (Yuan Jiagu)
Yuan-Chun Ding
Hayashi Yukio
Henry Yule
Yunnan Folk Literature Collection Office
Yunnan Provincial Cultural Department
Yunnan Provincial Museum
云南省交通运输厅 (Yunnan Traffic and Transport Office )
云南省下关师范专科学校 (Yunnan Xiaguan Teaching College )
Yu Xiaogang