Yunnan · Nujiang
Gongshan Dulong and Nu Autonomous County 贡山独龙族怒族自治县

Still a frontier county, mountainous Gongshan boast beautiful Bingzhongluo, once almost inaccessible Dulongjiang and the start of the caravan roads into southeastern Tibet.