Yunnan · Yuxi
Yuanjiang Hani, Yi and Dai Autonomous County 元江哈尼族彝族傣族自治县